Zwiększenie retencji jeziorowej i korytowej w Województwie Zachodniopomorskim – Etap II

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-844 Warszawa, Grzybowska
 • Telefon/fax: tel. 914 411 200, , fax. 914 411 300
 • Data zamieszczenia: 2019-09-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 914 411 200, , fax. 914 411 300
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.wody.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zwiększenie retencji jeziorowej i korytowej w Województwie Zachodniopomorskim – Etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj” dla każdej z niżej wymienionych części:  dokumentacji projektowej opracowanej na podstawie PFU, niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego wykonania wszystkich wymaganych robót budowlanych,  uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń,  wykonanie wszystkich robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji, zgodnie z zapisami umowy i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.)  wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującym prawem, a w tym m.in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,  wykonanie i montaż tablic informacyjnych najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót budowalnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i forma dokumentacji projektowej przedstawiono w PFU stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną