ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA : „ROZBUDOWA KONTROLI DOSTĘPU W BUDYNKU NR 101 ORAZ ROZBUDOWA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU IP W BUDYNKACH Nr 101, Nr 129 i NA TERENIE PARKU SPRZĘTU TECHNICZNEGO w AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ”

Akademia Sztuki Wojennej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Sztuki Wojennej
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-910 Warszawa, al. Gen. A. Chruściela
 • Telefon/fax: tel. 261814085, , fax. 261813217
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuki Wojennej
  al. Gen. A. Chruściela 103
  00-910 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261814085, , fax. 261813217
  REGON: 01157424400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.akademia.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA : „ROZBUDOWA KONTROLI DOSTĘPU W BUDYNKU NR 101 ORAZ ROZBUDOWA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU IP W BUDYNKACH Nr 101, Nr 129 i NA TERENIE PARKU SPRZĘTU TECHNICZNEGO w AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy kontroli dostępu w budynku nr 101 oraz rozbudowy telewizyjnego systemu nadzoru IP w budynkach nr 101, nr 129 i na terenie Parku Sprzętu Technicznego w Akademii Sztuki Wojennej” w tym 1) wykonanie dokumentacji wykonawczo – projektową; złożenie wniosku w odpowiednim Urzędzie o wydanie odpowiedniej decyzji administracyjnej pozwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych (jeżeli jest wymagany) ; wykonanie roboty budowlanej zawierające dostawę urządzeń i materiałów instalacyjnych do ich montażu, instalację tych urządzeń, ich konfigurację i uruchomienie. Założenia ogólne dotyczące dokumentacji projektowej : Dokumentacja projektowa winna posiadać wszystkie wymagane przepisami decyzje i uzgodnienia pozwalające na wykonanie zaprojektowanych robót. Opracowanie musi spełniać zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z ¬dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013, 1129 z późn. zm.) i obejmuje projekty wykonawcze w branży: elektrycznej w zakresie i formie, o której mowa w § 5 wyżej wspomnianego rozporządzenia – w liczbie 4 egzemplarzy Wizja lokalna terenu Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budynków 101, 129 i Parku Sprzętu Technicznego, a także zdobył, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej na wyżej wspomnianym terenie będzie możliwe, po uprzednim pisemnym (e-mailem na adres p.cichocki@akademia.mil.pl) ustaleniu terminu z pracownikiem Zamawiającego. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu ponosi Wykonawca. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera – Program Funkcjonalno-Użytkowy - Załącznik nr 1A do siwz, oraz Załącznik nr 6 do siwz – Wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną