ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO PRZECHOWYWANIA KLUCZY /DK/ W BUDYNKACH NR 14 i NR 101 NA TERENIE AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

Akademia Sztuki Wojennej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Sztuki Wojennej
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-910 Warszawa, al. Gen. A. Chruściela
 • Telefon/fax: tel. 261814085, , fax. 261813217
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuki Wojennej
  al. Gen. A. Chruściela 103
  00-910 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261814085, , fax. 261813217
  REGON: 01157424400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.akademia.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO PRZECHOWYWANIA KLUCZY /DK/ W BUDYNKACH NR 14 i NR 101 NA TERENIE AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania „rozbudowa istniejącego systemu elektronicznego przechowywania kluczy /DK/, w budynku nr 14 (DK-2 szt. na min. 50 gniazd), w budynku nr 101 (DK-1szt. na min. 120 gniazd)” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera – Program Funkcjonalno-Użytkowy - Załącznik nr 1A do siwz, oraz Załącznik nr 6 do siwz – Wzór umowy. 5. Wizja lokalna terenu Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w budynkach Nr 14 i 101, a także zdobył, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej w wyżej wspomnianych budynkach będzie możliwe, po uprzednim pisemnym (e-mailem na adres p.cichocki@akademia.mil.pl) ustaleniu terminu z pracownikiem Zamawiającego. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu ponosi Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211400-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną