Zaprojektowanie i wykonanie remontu łazienek i pomieszczenia gospodarczego

Najwyższa Izba Kontroli ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Najwyższa Izba Kontroli
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-056 Warszawa, Filtrowa
 • Telefon/fax: tel. 224 445 000, , fax. 22 4445415
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Najwyższa Izba Kontroli
  Filtrowa 57
  02-056 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224 445 000, , fax. 22 4445415
  REGON: 52000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nik.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie remontu łazienek i pomieszczenia gospodarczego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu 6 łazienek i pomieszczenia gospodarczego, w tym m. in.: 1) wykonanie inwentaryzacji do celów projektowych; 2) wykonanie projektu budowlanego z elementami wykonawczymi uwzględniającymi niezbędne prace remontowo –budowlane oraz remont instalacji elektrycznych i sanitarnych - dokumentacja projektowa ma zawierać rozwinięcia ścian, projekty podłóg, sufitów i innych detali architektonicznych a także lokalizację punktów instalacji elektrycznej i urządzeń sanitarnych; 3) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych „STWiORB”; 4) wykonanie robót budowlano-instalacyjnych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej; 5) zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót wykonywanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej do realizacji dokumentacji projektowej; 6) wykonanie dokumentacji powykonawczej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załącznik nr 1 do SIWZ – Program funkcjonalno–użytkowy (dalej: Pfu) wraz z załącznikami oraz projekt umowy – załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Wymagany termin realizacji zamówienia: łączny termin realizacji całego zamówienia opisanego w pkt. 1 - 2 wynosi maksymalnie 120 dni od dnia podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną