Zaprojektowanie i wbudowanie systemu nadciśnieniowego zabezpieczenia przed zadymianiem klatek schodowych oraz kontroli dostepu w budynku im. Stanisławów Kierbedziów, w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-950 Warszawa, ul. Koszykowa
 • Telefon/fax: tel. 22 5374143 , fax. 22 5374021
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
  ul. Koszykowa 26/28
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5374143, fax. 22 5374021
  REGON: 27868100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koszykowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wbudowanie systemu nadciśnieniowego zabezpieczenia przed zadymianiem klatek schodowych oraz kontroli dostepu w budynku im. Stanisławów Kierbedziów, w formule „zaprojektuj i wybuduj”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: 1) opracowanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy); 2) wykonanie robót budowlano-montażowych: a) roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe, b) roboty z zakresu instalacji sanitarnych, c) roboty z zakresu instalacji elektrycznych. 2. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania pozwolenia na użytkowanie oraz wszelkich opinii, uzgodnień i ekspertyz oraz sporządzenia opracowań, koniecznych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem zawartym w PFU (Programie Funkcjonalno-Użytkowym).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną