Zaprojektowanie i przebudowa złączy elektrycznych wraz z wykonaniem zasilania rezerwowego w budynku Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie.

Ministerstwo Cyfryzacji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ministerstwo Cyfryzacji
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-060 Warszawa, Królewska
 • Telefon/fax: tel. + 48 22 245 57 31, , fax. + 48 22 892 04 76
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Cyfryzacji
  Królewska 27
  00-060 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. + 48 22 245 57 31, , fax. + 48 22 892 04 76
  REGON: 14588148800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mc.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i przebudowa złączy elektrycznych wraz z wykonaniem zasilania rezerwowego w budynku Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie i przebudowa złączy elektrycznych wraz z wykonaniem zasilania rezerwowego w budynku Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie, zgodnie z Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ. UWAGA: Cześć rysunkowa załącznika Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) zostanie przekazana w formie elektronicznej na płycie CD/DVD w siedzibie Zamawiającego po podpisaniu pisma, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ lub przesłana drogą elektroniczną po uprzednim przesłaniu Zamawiającemu podpisanego załącznika nr 8 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną