Zapewnienie (zakup) rocznego wsparcia i utrzymania systemu Hitachi Data Protection Suite wraz z dostawą licencji

Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-211 Warszawa, Giełdowa
 • Telefon/fax: tel. +48225349233 , fax. +48225349341
 • Data zamieszczenia: 2019-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Giełdowa 7/9
  01-211 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48225349233, fax. +48225349341
  REGON: 01751079400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uke.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zapewnienie (zakup) rocznego wsparcia i utrzymania systemu Hitachi Data Protection Suite wraz z dostawą licencji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zapewnienie (zakup) rocznego wsparcia i utrzymania systemu Hitachi Data Protection Suite wraz z dostawą licencji. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany został we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, w tym w załączniku nr 1 i 2 do tej umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72253200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną