Zakup usługi ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC, NNW) dla pojazdów mechanicznych Agencji Wywiadu.

Agencja Wywiadu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Agencja Wywiadu
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-634 Warszawa, ul. Miłobędzka
 • Telefon/fax: tel. 0-22 640 55 79 , fax. 0-22 640 55 95
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Wywiadu
  ul. Miłobędzka 55
  02-634 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 640 55 79, fax. 0-22 640 55 95
  REGON: 15179898000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.aw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup usługi ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC, NNW) dla pojazdów mechanicznych Agencji Wywiadu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup usługi ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów mechanicznych Agencji Wywiadu: 1) obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych stanowiących własność Agencji Wywiadu w momencie zawierania umowy oraz nabytych w trakcie trwania umowy, bez określania ich liczby, rodzaju i umiejscowienia; 2) ubezpieczenie od uszkodzeń autocasco (AC) w pełnym zakresie – bez ubezpieczenia od kradzieży, pojazdów mechanicznych stanowiących własność Agencji Wywiadu w momencie zawierania umowy oraz nabytych w trakcie trwania umowy, bez określania ich liczby, rodzaju i umiejscowienia; 3) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) pojazdów mechanicznych stanowiących własność Agencji Wywiadu w momencie zawierania umowy oraz nabytych trakcie trwania umowy, bez określania ich liczby, rodzaju i umiejscowienia (kierowców i pasażerów).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną