Zakup stanowiska do badania kart drugiej generacji do tachografów cyfrowych

Główny Urząd Miar ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Główny Urząd Miar
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-950 Warszawa, ul. Elektoralna
 • Telefon/fax: tel. 22 581 90 04 , fax. 22 581 93 90
 • Data zamieszczenia: 2019-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Główny Urząd Miar
  ul. Elektoralna 2
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 581 90 04, fax. 22 581 93 90
  REGON: 01041542000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zamowienia.gum.gov.pl/servlet/HomeServlet

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup stanowiska do badania kart drugiej generacji do tachografów cyfrowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest nabycie, dostawa, instalacja i uruchomienie stanowiska do badania kart drugiej generacji do tachografów cyfrowych służącego do przeprowadzania testów poprawności procedur informatycznych implementowanych w kartach do tachografów cyfrowych: 1) w karcie kierowcy; 2) w karcie kontrolnej; 3) w karcie warsztatowej; 4) w karcie firmowej wraz z jego dostarczeniem do siedziby Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38540000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną