„Zakup oleju opałowego dla Ośrodka Kolonijno-Wczasowego ,,Bajka’’ w Łukęcinie, ul. Słoneczna 10, 72-400 Kamień Pomorski”

Uniwersytet Warszawski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Warszawski
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście
 • Telefon/fax: tel. 225 520 360 , fax. 225 522 507
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Warszawski
  ul. Krakowskie Przedmieście -
  00-927 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 520 360, fax. 225 522 507
  REGON: 12580000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup oleju opałowego dla Ośrodka Kolonijno-Wczasowego ,,Bajka’’ w Łukęcinie, ul. Słoneczna 10, 72-400 Kamień Pomorski”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego do Ośrodka Kolonijno-Wczasowego UW „Bajka” w Łukęcinie, ul. Słoneczna 10, 72-400 Kamień Pomorski, spełniającego wymogi jakościowe Polskiej Normy PN-C96024 w ilości do 80 000 litrów na dwa lata, jednorazowo do 9 000 litrów, o następujących parametrach: 1) Gęstość w 15°C: max 860,00 kg/m3 2) Wartość opałowa: min 42,60 MJ/kg 3) Temperatura zapłonu: min 56°C 4) Pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej): max 0,30% m/m 5) Zawartość siarki: max 0,20% m/m 6) Zawartość zanieczyszczeń stałych: max 24 mg/kg 7) Pozostałość po spopieleniu: max 0,01% m/m 8) Lepkość kinematyczna w 20°C: max 6,00 mm2/s 9) Temperatura płynięcia: max (-20) °C 10) Zawartość wody: max 200 mg/kg 11) Destylacja normalna: - do temperatury 250°C: max 65% V/V - do temperatury 350°C: min 85% V/V 12) Barwa: czerwona. Olej dostarczany będzie sukcesywnie, na wezwanie Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną