Zakup i montaż tablic multimedialnych do budynków dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji położonych przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Lipowa 4, ul. Oboźna 6, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47.

Uniwersytet Warszawski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Warszawski
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście
 • Telefon/fax: tel. 225 520 360 , fax. 225 522 507
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Warszawski
  ul. Krakowskie Przedmieście -
  00-927 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 520 360, fax. 225 522 507
  REGON: 12580000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i montaż tablic multimedialnych do budynków dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji położonych przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Lipowa 4, ul. Oboźna 6, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i montaż tablic multimedialnych do budynków dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji położonych przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Lipowa 4, ul. Oboźna 6, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowi Załącznik Nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32322000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną