zakup i dostawę instrumentów muzycznych, akcesoriów oraz sprzętu muzycznego na potrzeby Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego

Jednostka Wojskowa Nr 6021 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 6021
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-909 Warszawa, Żwirki i Wigury
 • Telefon/fax: tel. 261847581 , fax. 261847577
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 6021
  Żwirki i Wigury 9/13
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261847581, fax. 261847577
  REGON: 14626847100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ozgst.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa - obrona

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup i dostawę instrumentów muzycznych, akcesoriów oraz sprzętu muzycznego na potrzeby Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa instrumentów muzycznych, akcesoriów oraz sprzętu muzycznego na potrzeby Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 37310000-4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze szczegółowymi wymogami przedstawiono w załączniku nr 1 oraz 1.1. - 1.2. treści SIWZ. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO parametrom technicznym, funkcjonalnym i jakościowym wskazanym w opisie, stanowiącym załącznik nr 1 oraz 1.1. – 1.2. treści SIWZ. Dostarczony przedmiot umowy musi być profesjonalny, fabrycznie nowy tzn. wytworzony przez producenta z fabrycznie nowych elementów, wolny od wad fizycznych i prawnych o najwyższych walorach jakościowych w zakresie materiału, wykonania i brzmienia oraz tonacji całej skali jak również w opakowaniach opatrzonych znakiem producenta. Poszczególne części przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z wymaganą liczbą asortymentu i w ilościach określonych w SIWZ. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza składanie ofert częściowych, z których każda będzie oceniana przez ZAMAWIAJĄCEGO oddzielnie, według zasad opisanych w SIWZ. Zamówienie podzielone zostało na części, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 oraz 1.1. – 1.2. treści SIWZ. Każdy z WYKONAWCÓW może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część/części. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza rozwiązania równoważne normom, aprobatom, specyfikacjom technicznym i systemom odniesienia, o których mowa w art. 29 ustawy Pzp. WYKONAWCA powołujący się na te rozwiązania jest zobowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez ZAMAWIAJĄCEGO.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną