Zakup i dostawa tonerów na potrzeby projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI", realizowanego w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-349 Warszawa, Tamka
 • Telefon/fax: tel. 22 578 47 01/02 , fax. 22 578 47 47
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
  Tamka 1
  00-349 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 578 47 01/02, fax. 22 578 47 47
  REGON: 70012800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ohp.pl www.bip.ohp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa podległa MRPiPS

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa tonerów na potrzeby projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI", realizowanego w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa tonerów na potrzeby projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI", realizowanego w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia jest częścią większego zamówienia realizowanego na terenie całego kraju na podstawie pełnomocnictwa nr KG.BPEW.012.1.24.2018 z dnia 21.02.2018 r. udzielonego przez Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125120-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną