Zakup części zamiennych

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-685 Warszawa, ul. Poznańska
 • Telefon/fax: tel. 225 251 243 , fax. 225 251 279
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie
  ul. Poznańska 22
  00-685 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 251 243, fax. 225 251 279
  REGON: 29467400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.meditrans.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup części zamiennych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup części zamiennych szczegółowo opisanych w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykaz zadań będących przedmiotem zamówienia: Zadanie 1. Części do naprawy ogrzewania postojowego ambulansów. Zadanie 2. Części do naprawy sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej ambulansów. Zadanie 3. Części do naprawy wyposażenia przedziału medycznego. Wykonawca gwarantuje, że części zamienne do samochodów będące przedmiotem zamówienia spełniają parametry techniczne i jakościowe określone Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca na ryzyko i koszt własny winien dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną