Zakup 12 sztuk licencji na oprogramowanie Oracle Internet Developer Suite (iDS) oraz Asysty Technicznej i Prawa do Aktualizacji lub równoważnych

Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska
 • Telefon/fax: tel. 22 694 54 00 , fax. 22 694 52 68
 • Data zamieszczenia: 2019-11-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 694 54 00, fax. 22 694 52 68
  REGON: 22170000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/finanse

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup 12 sztuk licencji na oprogramowanie Oracle Internet Developer Suite (iDS) oraz Asysty Technicznej i Prawa do Aktualizacji lub równoważnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) zakup i dostawa nieograniczonych w czasie 12 sztuk licencji Oprogramowania ORACLE Internet Developer Suite, w trybie licencjonowania (Named User Plus) lub równoważnych, zwanych dalej “Oprogramowaniem”; 2) świadczenie przez Wykonawcę usługi Asysty Technicznej – wsparcia technicznego producenta na poziomie Software Update Licence & Support lub równoważnej. 2. Szczegółowy opis równoważności oprogramowania zawiera Załącznik I do SIWZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera Wzór Umowy stanowiący Załącznik H do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną