Zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej nr 70 przy ul. Bruna 11 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów" finansowanego z Programu Budżet Partycypacyjny 2019 realizowanego w ramach projektu "Otwarte podwórko integracyjne”

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-517 Warszawa, Rakowiecka
 • Telefon/fax: tel. 22 44 36 252, , fax. 224436254
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
  Rakowiecka 25/27
  02-517 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 44 36 252, , fax. 224436254
  REGON: 01525966300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mokotow.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej nr 70 przy ul. Bruna 11 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów" finansowanego z Programu Budżet Partycypacyjny 2019 realizowanego w ramach projektu "Otwarte podwórko integracyjne”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej nr 70 przy ul. Bruna 11 w Warszawie obejmuje: roboty rozbiórkowe, ukształtowanie terenu, montaż urządzeń sportowych, montaż obrzeży i wykonanie podbudowy pod nawierzchnię bezpieczną, wykonanie nawierzchni bezpiecznej (poliuretanowej), wykonanie nawierzchni mineralnej na utworzonych chodnikach, montaż urządzeń zabawowych oraz montaż instalacji monitoringu. W trakcie realizacji zadania zamawiający będzie wymagał zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r.- Kodeks Pracy (Dz.U. 2018 poz.108 ze zm.) osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności polegające na wykonywaniu robót związanych z przygotowaniem podłoża, wykonaniem bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej, wykonaniem chodników o nawierzchni mineralnej, montażu urządzeń zabawowych placu zabaw oraz pomocniczych robót budowlanych, porządkowych oraz związanych z zabezpieczeniem BHP.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112720-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną