Zabudowa wyrwy w brzegu rzeki granicznej Bug w km 440+700 na działce nr ewid. 2 w Hniszowie, gm. Ruda Huta, pow. chełmski, woj.lubelskie.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-844 Warszawa, Grzybowska
 • Telefon/fax: tel. +48 (81) 5310300 , fax. +48 (81)5310301
 • Data zamieszczenia: 2019-11-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 (81) 5310300, fax. +48 (81)5310301
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wodypolskie.bip.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zabudowa wyrwy w brzegu rzeki granicznej Bug w km 440+700 na działce nr ewid. 2 w Hniszowie, gm. Ruda Huta, pow. chełmski, woj.lubelskie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zabudowa biologiczna wyrwy w brzegu rzeki Bug w km 440+700 poprzez wykonanie dwóch palisad z kołków, opasek z kiszek faszynowych oraz umocnienie wyrwy folią i wypełnienie workami z ziemią. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót , stanowiące załączniki nr 6 i 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną