„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań Jednolitych Części Wód Powierzchniowych”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-844 Warszawa, Grzybowska
 • Telefon/fax: tel. 914 411 200, , fax. 914 411 300
 • Data zamieszczenia: 2019-11-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 914 411 200, , fax. 914 411 300
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.wody.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań Jednolitych Części Wód Powierzchniowych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.:„ Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań Jednolitych Części Wód Powierzchniowych”, w formule „ zaprojektuj i wybuduj” polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej ( Etap I) i na jej podstawie wykonaniu robót budowlanych ( Etap II)- zgodnie ze złażoną ofertą, programem Funkcjonalno- Użytkowym oraz wymaganiami Zamawiającego określone w SIWZ.  Zadanie 1. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Stargard.  Zadanie 2. Odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000-14+000, polegającej w szczególności na : 1) Opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej ( Etap I) w tym:  projektu budowlanego dla ww. zadań oraz projektu zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych pozwoleń, opinii, uzgodnień, dopuszczeni, warunków oraz decyzji, w szczególności pozwoleń na budowę; - projektu wykonawczego w branżach: a) architektonicznej, b) konstrukcyjnej, c) instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnej, d) instalacji elektrycznych, teletechnicznych niskoprądowych, e) opcjonalnie projektu aranżacji wybranych pomieszczeń (dotyczy pompowni), o konieczności wykonania projektu decydować powinien projektant;  dokumentacja kosztorysowa,  projekty wykonawcze dla ww. zadań wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych – STWiORB,  uzyskanie oświadczeń o skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych,  pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót opartych o wykonaną dokumentację projektową. 2) Realizacja robót budowlano-montażowych w oparciu o opracowywaną dokumentację projektową (Etap II). - wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującym prawem, a w tym m. in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; - złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 2. Celem inwestycji jest ochrona przeciwpowodziowa terenów oraz infrastruktury technicznej zlokalizowanej wzdłuż koryta rzeki Iny, polegająca na dostosowaniu projektowanych elementów ochrony przeciwpowodziowej do parametrów technicznych w zakresie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Wymagana klasa budowli hydrotechnicznych –III. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną