Wymiana podziemnej sieci ciepłowniczej i rurociągów ciepłej wody i cyrkulacji na terenie KSP przy ul. Karolkowej 46

Komenda Stołeczna Policji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Stołeczna Policji
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie
 • Telefon/fax: tel. (22) 6038608 , fax. (22) 603 76 42
 • Data zamieszczenia: 2019-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Stołeczna Policji
  ul. Nowolipie 2
  00-150 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (22) 6038608, fax. (22) 603 76 42
  REGON: 01212648200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.policja.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana podziemnej sieci ciepłowniczej i rurociągów ciepłej wody i cyrkulacji na terenie KSP przy ul. Karolkowej 46
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Wymiana podziemnej sieci ciepłowniczej i rurociągów ciepłej wody i cyrkulacji na terenie KSP przy ul. Karolkowej 46 składające się z: 1) etapu pierwszego - opracowanie Dokumentacji Projektowej , przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii, pozwoleń, zgłoszeń, decyzji administracyjnych na wykonanie robót budowlanych, zwanej dalej „dokumentacją”, na podstawie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - Programu Funkcjonalno-Użytkowego (załącznik nr 2 do dokumentacji postępowania) oraz dokumentu potwierdzającego złożenie wniosku o zgłoszenie budowy; 2) etapu drugiego - wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentacji Projektowej, zwanych dalej „robotami budowlanymi”. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 2 do dokumentacji postępowania. 4. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, to jednocześnie dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych, itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić: 1) rękojmi: a) na roboty budowlane na okres 60 miesięcy; 2) gwarancji: a) na wykonane roboty budowlane na okres minimum 5 lat; - liczonych od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. 6. Miejsce wykonania zamówienia: Warszawa, ul. Karolkowa 46.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71321200-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną