Wymiana okien oraz dokończenie elewacji w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6” w Warszawie

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-517 Warszawa, Rakowiecka
 • Telefon/fax: tel. 22 44 36 252, , fax. 224436254
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
  Rakowiecka 25/27
  02-517 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 44 36 252, , fax. 224436254
  REGON: 01525966300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mokotow.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana okien oraz dokończenie elewacji w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6” w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Na zamówienie składają się następujące roboty: 1.ROBOTY BUDOWLANE 1.1 Roboty rozbiórkowe budynek główny -demontaż stolarki okiennej i drzwiowej -demontaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych -demontaż schodów zewnętrznych w zakresie wymaganym projektem -demontaż nawierzchni w zakresie koniecznym pod opaskę oraz wykonanie izolacji fundamentów. 1.2 Roboty budowlane dotyczące budynku głównego od strony A, B, F i K (część zaznaczona linią przerywaną) -roboty ziemne związane z wykonaniem nowej izolacji przeciwwodnej i cieplnej części fundamentów Rys. 01,02 od strony B i F -wykonanie utwardzeń terenu związanych z wykonaniem opaski wokół części budynku, od strony B i F -wykonanie izolacji przeciwwodnej wodnej części ścian fundamentów, od strony B i F - wykonanie izolacji cieplnej części ścian fundamentów, od strony B i F - montaż, rur spustowych poniżej poziomu terenu, od strony B i F -dostawa i montaż stolarki okiennej, drzwiowej i witryn. Stolarka licowana do zewnętrznej krawędzi muru bez ocieplenia. -zapewnienie odpowiedniej ilości nawiewanego powietrza w salach lekcyjnych m. innymi przez montaż odpowiedniej liczby nawietrzaków okiennych -dostawa i montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych granitowych analogicznie jak w pozostałych budynkach -wykończenie glifów okiennych wraz z montażem kątownika wewnątrz budynku, malowanie ścian okiennych -wymiana kratek wentylacyjnych na elewacji -wykonanie robót elewacyjnych( tynkowanie, malowanie). Stan istniejący: wykonane ocieplenie płytami styropianowymi, przyklejona siatka, wykonane kątowniki na narożach wraz z zabezpieczeniami dodatkową siatką nad nadprożami. Pozostaje do wykonania warstwa elewacyjna tynku akrylowego wraz z malowaniem, malowanie warstw anty graffiti oraz montaż kratek wentylacyjnych. W przypadku uszkodzonych lub niewłaściwie wykonanych fragmentów robót należy je naprawić. - wykonanie izolacji przyziemia i cokołu od strony B i F -wykonanie schodów zewnętrznych, płyta granitowa analogiczna jak w pozostałych budynkach -wykonanie barier przy schodach zewnętrznych -dostawa, montaż daszku nad wejściem wraz z jego odwodnieniem 2. INSTALACYJNE SANITARNE -instalacja c o, przebudowywana w 2017r. według branży sanitarnej. 3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 3. 1 Budynek główny – zakres robót elektrycznych: -demontaż oświetlenia i wymiana elementów wyposażenia elewacji -dostawa i montaż opraw oświetlenia zewnętrznego wraz z mocowaniem -wykonanie oświetlenia nad schodami przy wejściu do budynku -wymiana bednarki w części wykonywanego ocieplenia fundamentów od strony B i F, połączenie z istniejącą instalacją odgromową -uzupełnienie wyposażenia strukturalnego i instalacji elektrycznej na elewacji -badania i pomiary 4. Z PRZETARGU WYŁĄCZONO: 4.1 Z zakresu robót wyłączono wykonanie robót budowlanych w budynkach sali gimnastycznej w przełączce do sali gimnastycznej oraz w części mieszkalnej i w części administracyjnej i bibliotece. 4.2 W budynku głównym z zakresu robót wyłączono: - wymianę instalacji oświetlenia wewnętrznego oraz wymianę opraw wewnętrznych na ledowe -wymiana okien p-poż. EI 60 160x82 8 szt. w toaletach objętych oddzielnym opracowaniem dotyczącym remontu toalet. - roboty na dachu budynku - wymianę rur spustowych II. Zamawiający informuje, że roboty budowlane będą prowadzone przy funkcjonującym i czynnym obiekcie w którym przez cały rok będą prowadzone zajęcia (z wyjątkiem wakacji, ferii zimowych, dni świątecznych lub wolnych dla szkół). Należy przewidzieć ograniczoną dostępność do przebudowywanych pomieszczeń oraz uwzględnić konieczność zabezpieczania pomieszczeń przed zapyleniem i wszelkiego rodzaju uszkodzeniami. Przy odbiorze robót Zamawiający będzie wymagał dokładnego oczyszczenia pomieszczeń w których prowadzone były prace. Po stronie Wykonawcy spoczywa obowiązek opracowania projektu organizacji robót w uzgodnieniu z Użytkownikiem i uzyskanie akceptacji Zamawiającego. Prowadzone roboty należy trwale oddzielić od obszaru funkcjonowania szkoły gdzie prowadzone są zajęcia dydaktyczne. III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r.- Kodeks Pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) dalej k. p., osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności polegające na wykonywaniu robót elewacyjnych, izolacji fundamentów, pomocniczych robót budowlanych, porządkowych oraz związanych z zabezpieczeniem BHP.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną