Wymiana instalacji z rur ocynkowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Pełczyńskiego 28B, 28C, 28D, 28E, 30C, w podziale na 5 części

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-471 Warszawa, ul. gen. T. Pełczyńskiego
 • Telefon/fax: tel. 22 3041111, 12, 13 , fax. 223 041 114
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.
  ul. gen. T. Pełczyńskiego 30
  01-471 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 3041111, 12, 13, fax. 223 041 114
  REGON: 17243420000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbspolnoc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana instalacji z rur ocynkowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Pełczyńskiego 28B, 28C, 28D, 28E, 30C, w podziale na 5 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji z rur ocynkowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Pełczyńskiego 28B, 28C, 28D, 28E, 30C w Warszawie z podziałem na 5 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 5A, 5B, 5C, 5D, 5E do SIWZ: - opis przedmiotu zamówienia - dokumentacja techniczna - przedmiar robót - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną