Wykonywanie w okresie 12 miesięcy prac remontowych na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA ogłasza przetarg

 • Zamawiający: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-256 Warszawa, al. Krakowska
 • Telefon/fax: tel. 22 8460011 wew. 261, , fax. 22 846 44 32
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA
  al. Krakowska 110/114
  02-256 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 8460011 wew. 261, , fax. 22 846 44 32
  REGON: 37374000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ilot.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie w okresie 12 miesięcy prac remontowych na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie 12 miesięcy prac remontowych na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa. Przez prace remontowe Zamawiający rozumie prace obejmujące remont, przebudowę, budowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz bieżącą konserwację. Przez bieżącą konserwację Zamawiający rozumie prace zmierzające do zachowania w należytym stanie przedmiotu, którego praca dotyczy, w celu zapewnienia możliwości użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem i aktualnymi standardami. Prace remontowe będą realizowane we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i w użytkowanych obiektach budowlanych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa załącznik nr 1 do SIWZ. Uwaga! Przed złożeniem oferty, Zamawiający zaleca aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w celu zapoznania się z jego specyfiką i zakresem. W tym celu należy wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie wizji lokalnej w sposób, o którym mowa w rozdziale XVIII ust. 1 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną