Wykonanie wymiany stolarki okiennej w Gmachu Chemii Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, zlokalizowanym przy ul. Noakowskiego 3 w Warszawie. Etap I – Wymiana okien O13 i O13A

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-664 Warszawa, ul. Noakowskiego
 • Telefon/fax: tel. 022 6282741, 2347507 , fax. 226 282 741
 • Data zamieszczenia: 2019-10-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
  ul. Noakowskiego 3
  00-664 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6282741, 2347507, fax. 226 282 741
  REGON: 15540000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie wymiany stolarki okiennej w Gmachu Chemii Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, zlokalizowanym przy ul. Noakowskiego 3 w Warszawie. Etap I – Wymiana okien O13 i O13A
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pierwszy etap wymiany istniejącej stolarki okiennej drewnianej i PCV w Gmachu Chemii Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, zlokalizowanym przy ul. Noakowskiego 3 w Warszawie obejmujący wymianę 98 szt. okien (okna O13 i O13A) na okna PCV w oparciu o: 1) Dokumentację projektową pt. „Projekt architektoniczny budowlano wykonawczy wymiany okien w Gmachu Starej Chemii Politechniki Warszawskiej”, Tomy I – IV, 2) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, w zakresie wymiany okien określonych w ww. dokumentacji jako okna O13 i O13A, 3) dodatkowe wymagania Zamawiającego, określone w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną