Wykonanie w ciągu dwóch cykli, czyszczenia i dezynfekcji pokryć tapicerskich siedzisk pasażerskich i foteli maszynisty w wagonach metra.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Metro Warszawskie Sp. z o.o.
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół
 • Telefon/fax: tel. +48226554000 , fax. +48226433997
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Metro Warszawskie Sp. z o.o.
  ul. Wilczy Dół 5
  02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48226554000, fax. +48226433997
  REGON: 01531459200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.metro.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie w ciągu dwóch cykli, czyszczenia i dezynfekcji pokryć tapicerskich siedzisk pasażerskich i foteli maszynisty w wagonach metra.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie w ciągu dwóch cykli, czyszczenia i dezynfekcji pokryć tapicerskich siedzisk pasażerskich i foteli maszynisty w wagonach metra. Szczegółowy opis wykonania Przedmiotu Zamówienia, został określony w Specyfikacji Technicznej wraz z załącznikami, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWP i będącej jej integralną częścią. Przedmiot Zamówienia zostanie wykonany zgodnie z: 1) Specyfikacją Techniczną wraz z załącznikami (zał. nr 1 do SIWP), 2) Wzorem Umowy (zał. nr 6 do SIWP) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień opcjonalnych w zakresie obu cykli, w ilościach określonych w pkt 2 Specyfikacji Technicznej. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego Zamawiający może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu. Zamówienie opcjonalne zostanie powierzone w trybie przewidzianym w Umowie i Specyfikacji Technicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90917000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną