Wykonanie usługi polegającej na oznaczeniu promieniotwórczości wody do picia w aglomeracjach miejskich i ocenie dawek od jej spożycia.

Państwowa Agencja Atomistyki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowa Agencja Atomistyki
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-203 Warszawa, Bonifraterska
 • Telefon/fax: tel. 22 556 28 03, , fax. 22 621 37 86
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Agencja Atomistyki
  Bonifraterska 17
  00-203 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 556 28 03, , fax. 22 621 37 86
  REGON: 00090747300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://paa.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi polegającej na oznaczeniu promieniotwórczości wody do picia w aglomeracjach miejskich i ocenie dawek od jej spożycia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na oznaczeniu promieniotwórczości wody do picia w aglomeracjach miejskich i ocenie dawek od jej spożycia. Zakres przedmiotowy zamówienia został określony w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71355000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną