Wykonanie usługi w zakresie pielęgnacji terenów zieleni i drzewostanu oraz koszenia trawy na terenach zarządzanych przez Wydział Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Ursynów stanowiących własność m.st. Warszawy.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej
 • Telefon/fax: tel. 22 443 71 01 , fax. 22 443 71 02
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
  al. Komisji Edukacji Narodowej 61
  02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 443 71 01, fax. 22 443 71 02
  REGON: 15259640000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ursynow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi w zakresie pielęgnacji terenów zieleni i drzewostanu oraz koszenia trawy na terenach zarządzanych przez Wydział Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Ursynów stanowiących własność m.st. Warszawy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi w zakresie pielęgnacji terenów zieleni i drzewostanu oraz koszenia trawy na terenach zarządzanych przez Wydział Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Ursynów stanowiących własność m.st. Warszawy. I. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC USŁUGI W ZAKRESIE PIELĘGNACJI TERENÓW ZIELENI I DRZEWOSTANU ORAZ KOSZENIA TRAWY. 1. Drzewa : • korekta koron drzew i ewentualne cięcia sanitarne, Jeżeli zajdzie potrzeba, należy wykonać jedno cięcie korygujące koronę. W miarę potrzeb należy wykonać cięcia sanitarne, usuwając chore lub uszkodzone gałęzie. Rany po cięciach należy zabezpieczyć. • Pielenie i spulchnianie mis wraz z poprawieniem mis i oddzieleniem ich od trawnika lub innych nasadzeń. Zebrane odpady należy usunąć bezpośrednio po zakończeniu prac. • Usuwanie odrostów przy drzewie - prace należy wykonać od podstawy pnia do wysokości 2 metrów lub w zależności od pokroju i miejsca, w którym rośnie drzewo. Zebrane odpady należy usunąć bezpośrednio po zakończeniu prac. • Usuwanie drzew - po uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie, jeżeli w danym przypadku jest wymagana (zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.). Wycięcie drzew obejmuje czynności polegające na: zabezpieczeniu terenu poprzez wygrodzenie i oznakowanie miejsca wykonywania prac, obcięciu piłą mechaniczną gałęzi i konarów, ścięciu pnia, pocięciu pnia i konarów na odcinki, ułożeniu drewna - pni, konarów i gałęzi w stosy oraz w razie potrzeby likwidacji karpy, wyrównaniu powierzchni terenu zieleni z uzupełnieniem powstałych dołów ziemią oraz ziemią urodzajną oraz uprzątnięciu terenu włącznie z zamieceniem nawierzchni utwardzonych i wygrabieniem terenu zanieczyszczonego przy wycinaniu drzewa. Uporządkowanie terenu prac i wywiezieniu zanieczyszczeń oraz drewna musi nastąpić nie później niż w dniu wykonywania prac przy danym drzewie. • Ściółkowanie- zakup, dowóz i równomierne rozłożenie ściółki. W zależności od potrzeb przewiduje się użycie kory kompostowanej i/lub kompostu (warstwa 5 cm). Powierzchnia w bezpośrednim sąsiedztwie pnia drzewa (w promieniu 5-10 cm) powinna być pozostawiona bez pokrycia ściółką. • Zakładanie wiązań elastycznych, podpór, odciągów • Usuwanie karp drzew z zasypaniem dołu ziemia żyzną, posianiem trawy i wywozem pozyskanej masy. • Niezwłoczne usuwanie i wywóz wywrotów i złomów do utylizacji zgłoszonych przez Zamawiającego bez konieczności wystawiania zlecenia, o każdej porze doby wraz z wywozem urobku, usunięciem karp oraz uprzątnięciem terenu. Prace winny być wykonane zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. • Nasadzenia drzew, wykonanie mis. Zakres prac obejmuje mi.in. zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów. • Pielęgnacja nowo posadzonych drzew, w tym także palikowanie, ewentualna naprawa zniszczonego palikowania, podlewanie. 2. Krzewy : • cięcia formujące i sanitarne , (z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie praw przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.), rosnących indywidualnie lub w grupach z usunięciem systemu korzeniowego, z uzupełnieniem ziemi, renowacją trawnika. • pielenie, zebrane odpady należy usunąć bezpośrednio po zakończeniu prac. Należy wykonać cięcie formujące, utrzymujące zwarty pokrój krzewów. W miarę potrzeb należy wykonać cięcia sanitarne, usuwając chore lub uszkodzone gałęzie. Zaleca się regularne pielenie skupin krzewów . Pilenie nie obejmuje terenów przy ul. Albatrosów 7. Uwaga: ul. Fosa 36 i ul. Karczunkowska 138 – brak krzewów. • nasadzenia, Zakres prac obejmuje:- zakup roślin - dobór gatunków i odmian w uzgodnieniu z Wydziałem Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ursynów; przygotowanie stanowiska (wykonanie wszelkich prac niezbędnych do wprowadzenia materiału roślinnego, tj. zdjęcie darni, odchwaszczenie, przekopanie gleby i spulchnienie całej powierzchni przewidzianej pod nasadzenia, usunięcie zanieczyszczeń, w tym gruzu, wykonanie dołków o głębokości równej wysokości bryły korzeniowej i średnicy zależnej od kultury i stanu gleby oraz rozmiarów sadzonych drzew); dowóz krzewów do miejsca sadzenia; posadzenie krzewów; rośliny należy sadzić tak głęboko, jak rosły uprzednio w szkółce; doły sadzeniowe należy wypełniać wykorzystując w znacznej części glebę miejscową; wyściółkowanie mis – grubość kory 2-3 cm; obfite podlanie krzewów; uprzątnięcie terenu. Prace należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy ogrodniczej. 4. Trawniki: 4.1. Koszenie trawników  Należy wykonywać sprzętem mechanicznym wyposażonym w zbiornik na ściętą trawę. Kosiarek żyłkowych, spalinowych lub elektrycznych, można używać (równolegle z głównym koszeniem) jedynie do koszenia trawników wokół elementów wzniesionych (latarnie, ogrodzenia, krawężniki, krzewy, drzewa).  Koszenie trawy przy użyciu kosiarek ręcznych (odnośnie terenu nieruchomości wymienionej w załączniku nr 1 poz. 7) pozostałych zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, z uwzględnieniem panujących warunków pogodowych podczas prowadzonych prac.  Należy bezwzględnie uważać by nie okaleczać materiału roślinnego!  Przy koszeniu należy zwrócić szczególną uwagę na drzewa, krzewy, pnącza, byliny, rośliny jednoroczne i dwuletnie. W momencie uszkodzenia roślin Wykonawca jest zobowiązany do odkupienia i posadzenia roślin o takich samych parametrach.  Koszenie trawników obejmuje również wykoszenie z trawnika samosiewów drzew i krzewów.  Termin przystąpienia do koszenia powinien być uzgadniany przez Wykonawcę z osobą nadzorującą realizację umowy.  Koszenie trawników nie może trwać dłużej niż 3 dni roboczych.  Standardem utrzymania terenu zieleni jest wysokość trawy w granicy 7 cm.  Koszenie należy wykonywać w miarę możliwości przy bezdeszczowej pogodzie.  W trakcie realizacji oraz po zakończeniu robót, wzdłuż krawężników, na chodnikach, itp. nie mogą zalegać resztki pokosu.  Po zakończeniu koszenia należy bardzo dokładnie wygrabić pokos.  Zebranie resztek pokosu musi następować bezpośrednio po zakończeniu koszenia.  Odtworzenie trawnika wraz z jego utrzymaniem do czasu kolejnego koszenia, w terminie wskazanym w protokole zniszczenia murawy trawnika spowodowanym zaleganiem pokosu.  Po zakończeniu koszenia trawników należy oczyścić elementy małej architektury zabrudzone resztkami pokosu. Nie dopuszcza się pryzmowania dużych ilości pokosu i pozostawiania go na dzień następny na trawnikach. Prace związane z koszeniem trawników muszą zostać zakończone wraz z wywozem skoszonej trawy, przed dniem świątecznym (niedziele i święta ustawowo wolne od pracy). 4.2. Wygrabienie zanieczyszczeń organicznych (liści, gałęzi, itp.) i innych odpadów Prace należy przeprowadzić w miejscach i terminach uzgodnionych z osobą nadzorującą realizację umowy, w zależności od potrzeb. Terminy grabienia powinny być tak rozłożone, aby na trawnikach nie zalegały liście ani zanieczyszczenia. W miejscach przeznaczonych do wygrabienia liści na zimę na trawnikach nie może pozostać więcej niż 10% opadłych liści. Każdorazowo zanieczyszczenia należy przekazać do utylizacji, bezpośrednio po wygrabieniu. Nie dopuszcza się pryzmowania masy organicznej i zanieczyszczeń oraz pozostawienia ich na dzień następny. 4. 3. Podlewanie trawnika z sieci wody letniej Prace należy wykonywać w zależności od potrzeb – z odpowiednią częstotliwością i ilością wody użytej do podlewania – tak, aby nie dopuścić do przesuszenia ani do gnicia korzeni. Ujęcie wody - sieć wody letniej, znajduje się na terenie poszczególnych nieruchomości – każdorazowo wskazuje Zamawiający Na dzień przed przystąpieniem do podlewania należy przesłać zgłoszenie drogą elektroniczną na adres wzl@ursynow.pl. II WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA USŁUGI W ZAKRESIE PIELĘGNACJI TERENÓW ZIELENI I DRZEWOSTANU ORAZ KOSZENIA TRAWY 1) Pracownicy Wykonawcy, wykonujący prace na rzecz Zamawiającego, powinni być ubrani w estetyczne ubrania robocze z widocznym logo firmy. 2) Środki transportu, wykorzystywane do wykonywania prac, powinny być oznakowane (logo, pełna nazwa i adres firmy). 3) Prace zanikające będą zgłaszane do odbioru natychmiast po ich zakończeniu. 4) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac (dot. m.in. materiału roślinnego oraz ewentualnych uszkodzeń nawierzchni, kabli, rur oraz innych instalacji podziemnych i nadziemnych). 5) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres wykonywania prac polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanych prac. 6) Wykonawca zobowiązany jest do skierowania swego przedstawiciela do udziału w kontrolach. 7) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu podczas odbioru prac oraz kontroli terenów. 8) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać prace nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy, tzn. bez przerwy urlopowej, chorobowej. 9) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). 10) Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu Pracy – (t.j. Dz. U. 2018 poz. 917 ) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca lub Podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w pełnym wymiarze czasu pracy pracowników, którzy w okresie wskazanym w § 2 wzoru umowy będą wykonywali prace polegające na koszeniu trawników. 11) Warunek, o którym mowa w punkcie 10 powyżej, zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób wykonujących prace polegające na koszeniu trawników. 12) Wycena prac powinna uwzględniać wszelkie możliwe koszty, w tym: a) pracy ludzi i sprzętu; b) zakupu i transportu materiałów niezbędnych do wykonania prac; c) obsługę administracyjną i logistyczną; d) podatki i opłaty urzędowe; e) koszty uprzątnięcia terenu po wykonaniu poszczególnych prac, załadunku i wywozu zebranych odpadów, opłaty za utylizację / składowanie odpadów; f) inne opłaty, które będą niezbędne w celu kompletnego i terminowego wykonania prac. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa ww treść, która będzie stanowić załącznik nr 2 do umowy oraz:  Wykaz adresowo-ilościowy nieruchomości objętych usługą, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ i jednocześnie załącznik nr 1 do umowy,  formularz cenowy – załącznik nr 1a do SIWZ, stanowiący załącznik nr 5 do umowy,  wzór umowy – załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający planuje wykorzystać wartość umowy w minimum 90 %.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77300000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną