Wykonanie usług poligraficznych - druków Szkolnictwa Wyższego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego znak sprawy AEZ/S-037/2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-091 Warszawa, Żwirki i Wigury
 • Telefon/fax: tel. 225720366, 225720373 , fax. 225720363
 • Data zamieszczenia: 2019-04-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny
  Żwirki i Wigury 61
  02-091 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225720366, 225720373, fax. 225720363
  REGON: 00028891700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wum.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług poligraficznych - druków Szkolnictwa Wyższego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego znak sprawy AEZ/S-037/2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usług poligraficznych - druków Szkolnictwa Wyższego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu cenowym, o którym mowa w części II SIWZ, stanowiącym Załącznik nr 2. 3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wykonanie zamówienia ściśle wg opisu wzorów dokumentów, zgodnie z aktami wymienionymi w Załączniku nr 2 oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 20/2019 Rektora WUM z dnia 25 lutego 2019 r. stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy oraz zgodnie z Uchwałą nr 43/2017 Senatu WUM z dnia 29 maja 2017 r. stanowiącą Załącznik nr 4.1 i zgodnie z Uchwałą nr 71/2017 Senatu WUM z dnia 25 września 2017 r. stanowiącą Załącznik nr 4.2 do Wzoru Umowy, oraz dostarczenie przedmiotu zamówienia do właściwych jednostek organizacyjnych WUM, wymienionych w formularzu cenowym. Realizacja zamówienia: sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2019 r., przy czy termin realizacji zamówień jednostkowych będzie wynosił: do 7 dni na dostarczenie wydruków od dnia uzyskania akceptacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną