Wykonanie robót remontowo - modernizacyjnych w zakresie remontu łazienek pomieszczenia biurowego wraz z ciągami komunikacyjnymi w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy - ul. Prawnicza 54, Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-495 Warszawa, Plac Czerwca 1976 r. Nr 1
 • Telefon/fax: tel. 224 784 111 , fax. 224 784 101
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
  Plac Czerwca 1976 r. Nr 1
  02-495 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224 784 111, fax. 224 784 101
  REGON: 10227003200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops-ursus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót remontowo - modernizacyjnych w zakresie remontu łazienek pomieszczenia biurowego wraz z ciągami komunikacyjnymi w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy - ul. Prawnicza 54, Warszawa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo – modernizacyjnych w zakresie remontu łazienek, pomieszczenia biurowego oraz ciągów komunikacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, który zawiera: specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR), przedmiary robót, projekt modernizacji łazienek oraz inwentaryzacja istniejących sanitariatów stanowiący podstawę do sporządzenia kosztorysów ofertowych. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w przedmiarach robót, które po wypełnieniu przez Wykonawcę stanowić będą kosztorysy ofertowe jako załączniki do oferty wykonawcy. W budynku mieści się Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży, Zespół ds. rodziny oraz Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom”. Kod CPV przewidywanych prac: 45453100-8 Roboty renowacyjne 45410000-4 Tynkowanie 45421111-5 Instalowanie futryn drzwiowych 45111220-5 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45431100-8 Kładzenie terakoty 45442100-8 Roboty malarskie 45431200-9 Kładzenie glazury 45421124-9 Instalowanie drzwi 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453111-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną