Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem położonych na osiedlu w Warszawie przy ul. Radiowej 20, 20A-K

AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" Spółka z o.o.
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-516 Warszawa, Starościńska
 • Telefon/fax: tel. 22 379 45 45 , fax. 22 379 45 43
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" Spółka z o.o.
  Starościńska 1
  02-516 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 379 45 45, fax. 22 379 45 43
  REGON: 01529632200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amwkwatera.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem położonych na osiedlu w Warszawie przy ul. Radiowej 20, 20A-K
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem położonych na osiedlu w Warszawie przy ul. Radiowej 20, 20A-K. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar (załącznik nr 7 do umowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną