Wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania 01678: Przebudowa instalacji elektrycznej z wymianą ZSE WOLA dla zapewnienia rezerwowego źródła zasilania kompleksu wojskowego w Helenowie.

Stołeczny Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Stołeczny Zarząd Infrastruktury
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-909 Warszawa, Al. Jerozolimskie
 • Telefon/fax: tel. +48261846770 , fax. +48261846704
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stołeczny Zarząd Infrastruktury
  Al. Jerozolimskie 97
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48261846770, fax. +48261846704
  REGON: 01305805000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szi.wp.mil.pl/pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania 01678: Przebudowa instalacji elektrycznej z wymianą ZSE WOLA dla zapewnienia rezerwowego źródła zasilania kompleksu wojskowego w Helenowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania 01678: Przebudowa instalacji elektrycznej z wymianą ZSE WOLA dla zapewnienia rezerwowego źródła zasilania kompleksu wojskowego w Helenowie. Ogólne dane techniczne obiektu: • Fragment działki nr 1/1 położony jest w kompleksie wojskowym w Helenowie, • Budynek nr 38 – budynek parterowy dla rozdzielni elektrycznej SN i NN, w którym znajduje się obecny agregat prądotwórczy ZSE WOLA o mocy 125kW, w budynku jest również warsztat elektryczny, magazyn i pomieszczenie w.c., • Teren działki płaski, częściowo zadrzewiony, na którym znajdują się drogi manewrowe i plac z kostki betonowej oraz chodnik, • Teren inwestycji objęty jest ochroną konserwatorską, wynikającą z wpisu do rejestru zabytków zespołu pałacowo-parkowego z przełomu XVIII-XIX wieku, decyzją nr A-904 z 24.05.1971 r. 2. Charakterystyka robót stanowiących przedmiot zamówienia: Zakres robót obejmuje: - demontaże w budynku nr 38 obejmujące demontaż: stolarki drzwiowej i okiennej w pomieszczeniach, istniejącego agregatu ZSE WOLA 125kW, istniejącego fundamentu pod agregat, fragmentu ściany zewnętrznej, istniejących obróbek blacharskich, posadzek w pomieszczeniu agregatora, grzejnika do przeniesienia, istniejącej baterii kondensatorów; - demontaż instalacji elektrycznej w pomieszczeniu agregatu i RGNN; - wykucie otworów pod projektowaną wentylację (czerpnia i wyrzutnia) oraz pod projektowaną instalację do technologii wyprowadzenie spalin przez ścianę, rura odpowietrzajaca z magazynu oleju; - wykonanie w pomieszczeniu agregatorni poprzez wydzielenie pomieszczenia na magazyn oleju napędowego dla potrzeb zamontowania dwóch zbiorników magazynowych dwuplaszczowych; - wykonanie nowych nadproży nad otworami w ścianach istniejących; - montaż nowej plyty fundamentowej zbrojonej odizolowanej od podłoża; - wykonanie nowych warstw posadzkowych, w pomieszczeniu agregatora oraz magazynu oleju oraz pomieszczenia RGNN; - odtworzenie fragmentu demontowanej ściany zewnętrznej, z uwzględnieniem otworów drzwiowych oraz instalacyjnych; - wykonanie nowych warstw tynkarskich oraz malatur, ścian i sufitów, wewnątrz pomieszczeń agregatu, magazynu oleju oraz pomieszczenia RGNN; - wykonanie nowych ścianek zewnętrznych, oddzielenia pożarowego; - wykonanie nowych tynków zewnętrznych na fragmencie odtwarzanej ściany; - naprawa i odtworzenie tynków zewnętrznych przy projektowanych przejściach instalacyjnych; - wypełnienie nieczynnych otworów poinstalacyjnych; - wymianę obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych w całym budynku; - wymianę wierzchniej warstwy pokrycia dachu na całej powierzchni dachu; - montaż nowej stolarki drzwiowej i okiennej zewnętrznej; - wykonanie chodnika o szerokości 120 cm, stanowiącego dojście do nowoprojektowanych drzwi wejściowych do magazynu oleju, jako kontynuacja istniejącego podjazdu z kostki betonowej; - montaż ponowny grzejnika w innym miejscu; - wykonanie instalacji wydechowej z tłumikiem; - montaż dwupłaszczowych zbiorników na olej, skrzynki ściennej z zaworem do napełniania i sygnalizacją napełnienia zbiorników na olej; - montaż wentylatora dachowego, kratek wentylacyjnych pęczniejących; - wykonanie instalacji paliwowej z instalacją odpowietrzającą; - Montaż przewodów wentylacyjnych o obwodzie do 4400 mm, króćców amortyzacyjnych, przepustnic wielopłaszczowych stalowych, czerpni i wyrzutni powietrza, nawiewników okiennych; - wymianę istniejącego agregatu prądotwórczego ZSE WOLA 125kW, na nowy agregat prądotwórczy 250kW z automatycznym załączaniem, w ty dobór i lokalizację nowego agregatu prądotwórczego oraz związany z nim magazyn oleju napędowego, wyposażony w zbiorniki oleju dwupłaszczowe; - odłączenie istniejącego agregatu i pozostałych urządzeń w pomieszczeniu agregatu; - podłączenie nowego agregatu do istniejącej rozdzielnicy RGNN; - podłączenie i uruchomienie automatyki SZR w istniejącej RGNN; - wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu agregatu, nowym wydzielonym pomieszczeniu zbiorników paliwa i pomieszczeniu RGNN; - przeniesienie w nowe miejsce istniejącej baterii kondensatorów; - wykonanie tras kablowych; - Wykonanie tablicy potrzeb własnych pomieszczenia agregatu; - Wykonanie zestawu gniazd; - Wykonanie wewnętrznych linii zasilających; - Wykonanie instalacji NN230/400V; - Wykonanie instalacji odgromowej na dachu; - Wykonanie uziemienia i połączeń wyrównawczych; - Wykonanie pomiarów elektrycznych; - wykonanie instalacji i montaż urządzeń systemu sygnalizacji włamania SSW; - wykonanie instalacji i montaż urządzeń systemu monitoringu wideo CCTV; - wykonanie instalacji i podłączenie tablicy elektrycznej systemów bezpieczeństwa TSB
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111300-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną