Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji klimatyzacyjnej na terenie nieruchomości przy ul. Brackiej 4 w Warszawie oraz wykonywanie przeglądów i czynności konserwacyjnych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-513 Warszawa, Nowogrodzka
 • Telefon/fax: tel. 22 661 14 35, , fax. 226 611 471
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 661 14 35, , fax. 226 611 471
  REGON: 15725935000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji klimatyzacyjnej na terenie nieruchomości przy ul. Brackiej 4 w Warszawie oraz wykonywanie przeglądów i czynności konserwacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji klimatyzacyjnej na terenie nieruchomości przy ul. Brackiej 4 w Warszawie na podstawie dokumentacji, o której mowa w pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 4, oraz wykonywanie przeglądów i czynności konserwacyjnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja, która obejmuje: 1) projekt budowlano-wykonawczy, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ; 2) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ; 3) przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ; 4) wzory umów stanowiące załączniki 4.1 i 4.2 do SIWZ. 3. Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45331220-4 – instalacje klimatyzacyjne; 39717200-3 – urządzenia klimatyzacyjne; 45311200-2 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji, o której mowa w pkt 2 ppk 1-3. 4.1 Wykonawca, powołując się na rozwiązania równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały lub urządzenia spełniają wymogi funkcjonalne, techniczne i jakościowe określone w tej dokumentacji i w załączniku nr 11 do SIWZ pn. „Parametry równoważności urządzeń”. W przypadku gdy wykonawca zastosuje rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wypełnić: 1) załącznik nr 2.2 do SIWZ – FC-1B, w którym wyszczególni wszelkie materiały, urządzenia oraz roboty budowlane ujęte we własnej dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 3.4.2 ppkt 2; 2) załącznik nr 2.4 do SIWZ – FC-2B, w którym – w kolumnie nr 2 – wskaże z nazwy równoważne urządzenia, a w kolumnie nr 3 – także ilość urządzeń, które wymagają czynności konserwacyjnych. 4.2 Stosując rozwiązania równoważne, wykonawca obowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 1) karty katalogowe wszystkich materiałów i urządzeń lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów określonych przez Zamawiającego – na potwierdzenie równoważności; 2) własną, kompletną dokumentację projektową, obejmującą w szczególności: a) projekt budowlano-wykonawczy, b) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, c) przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331220-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną