Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pionów i poziomów instalacji grzewczych oraz chłodu w budynku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Bankowy Fundusz Gwarancyjny ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-546 Warszawa, ks. I. J. Skorupki
 • Telefon/fax: tel. 22 583 09 28, 22 583 07 54 , fax. 22 583 05 89
 • Data zamieszczenia: 2019-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
  ks. I. J. Skorupki 4
  00-546 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 583 09 28, 22 583 07 54, fax. 22 583 05 89
  REGON: 01097871000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bfg.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pionów i poziomów instalacji grzewczych oraz chłodu w budynku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w budynku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zlokalizowanego przy ul. I. J. Skorupki 4 w Warszawie robót budowlanych polegających na wymianie pionów i poziomów (na odcinku od pionu do węzła cieplnego) instalacji grzewczych oraz chłodu w budynku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 2. Zakres robót budowlanych, będących przedmiotem zamówienia, obejmuje w szczególności: a) wymianę pionów i poziomów wody lodowej i centralnego ogrzewania w zakresie: • instalacji c.o. zasilającej grzejniki i klimakonwektory, • instalacji ciepła technologicznego zasilającej centrale i nagrzewnice • instalacji chłodu dla klimakonwektorów, • instalacji chłodu dla central wentylacyjnych; b) wymianę pomp; c) wymianę osprzętu; d) płukanie instalacji; e) demontaż zabudów istniejących pionów; f) montaż nowych pionów i poziomów z rur z tworzywa; g) dostawę i montaż stacji zmiękczania wody. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w formie dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ oraz we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45330000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną