Wykonanie remontu i prac konserwacyjnych zabytkowych budynków (eremów) nr 2 i nr 3 przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-815 Warszawa, Dewajtis
 • Telefon/fax: tel. - , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Dewajtis 5
  01-815 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. -, fax. -
  REGON: 19560000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.uksw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu i prac konserwacyjnych zabytkowych budynków (eremów) nr 2 i nr 3 przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są remontowe roboty budowlane i konserwatorskie dwóch zabytkowych budynków: Erem nr 2 i Erem nr 3 wraz z przylegającym murowanym ogrodzeniem oraz rozbiórka przybudówki znajdującej się na dziedzińcu eremu nr 2. Przedmiot zamówienia, będący własnością Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, stanowi część Zespołu Klasztornego o.o. Kamedułów na Bielanach, wpisany został na listę zabytków pod nr 18/2 decyzją z 01.07.1965 r i zlokalizowany jest na działce o nr ew. 5/2 z obrębu 7-09-04 w Dzielnicy Bielany, przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego całości robót budowlanych, dostawy materiałów, urządzeń na podstawie przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. Zakresem przedmiotu zamówienia objęte jest uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawomocnych decyzji pozwoleń na użytkowanie, o ile będą wymagane. Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynację i zorganizowanie całego procesu budowlanego, w tym również koordynację innych uczestników procesu budowlanego (podwykonawców). Realizacja zamówienia rozumiana jest jako wykonanie wszelkich koniecznych robót budowlano-montażowych i konserwatorskich na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji konserwatorskiej. Termin wykonania zamówienia wynosi maksymalnie 20 tygodni od dnia podpisania umowy lecz nie dłużej niż do 31.10.2019 roku, z zastrzeżeniem, że termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert określony w pkt 14 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną