Wykonanie przebudowy i adaptacji pomieszczeń gospodarczych na potrzeby biura Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami przy ul. Marii Kazimiery 1 w Warszawie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-641 Warszawa, ul. Marii Kazimiery
 • Telefon/fax: tel. 22 8335696, , fax. 22 8321835
 • Data zamieszczenia: 2019-09-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz
  ul. Marii Kazimiery 1
  01-641 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 8335696, , fax. 22 8321835
  REGON: 11104337000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnzoliborz.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przebudowy i adaptacji pomieszczeń gospodarczych na potrzeby biura Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami przy ul. Marii Kazimiery 1 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ogólny opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i adaptacji pomieszczeń gospodarczych na potrzeby biura Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami przy ul. Marii Kazimiery 1 w Warszawie. Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262300-4 Betonowanie 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 45432210-9 Wykładanie ścian 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 1 Cel Celem jest adaptacja pomieszczenia gospodarczego w parterze budynku mieszkalnego na potrzeby biura i obsługi interesantów z usunięciem barier architektonicznych w zakresie dostępności pomieszczenia dla osób niesprawnych ruchowo, poruszających się przy pomocy sprzętu rehabilitacyjnego oraz dostosowanie pomieszczenia do zgodności z przepisami BHP, sanitarnymi i p.poż. 2 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i aranżacji pomieszczeń, użytkowanych obecnie na potrzeby gospodarcze z przeznaczeniem na potrzeby biura. 3 Zakres przedmiotu zamówienia Prace budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z dokumentacją techniczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną