Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w obiektach Wojskowego Instytutu Medycznego.

Wojskowy Instytut Medyczny ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojskowy Instytut Medyczny
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 04-141 Warszawa, ul.Szaserów
 • Telefon/fax: tel. 022 681-67-49 , fax. 022 681-67-49
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowy Instytut Medyczny
  ul.Szaserów 128
  04-141 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 681-67-49, fax. 022 681-67-49
  REGON: 15294487000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wim.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w obiektach Wojskowego Instytutu Medycznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa: „Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w obiektach Wojskowego Instytutu Medycznego”. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.Wyżej wymieniony przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany i musi spełniać parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Wykaz obiektów WIM, w których należy wykonać pomiary instalacji elektrycznych zawiera Załącznik nr 11 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71314100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną