Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Izby Przyjęć - sprawa nr 8/PN/2020/ES

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab.med. Eleonory Reicher ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab.med. Eleonory Reicher
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-637 Warszawa, ul. Spartańska
 • Telefon/fax: tel. 228 449 406
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab.med. Eleonory Reicher
  ul. Spartańska 1
  02-637 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 228 449 406
  REGON: 28856700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spartanska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Izby Przyjęć - sprawa nr 8/PN/2020/ES
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę pomieszczeń Izby Przyjęć (IP) zlokalizowanych na poziomie parteru w budynku B. Przewidywana powierzchnia przewidziana na IP wynosi ca 385 m2, w jej skład wchodzą następujące pomieszczenia: punkt rejestracji pacjentów i poczekalnia, pomieszczenia zapewniające przeprowadzenie badań związanych z przyjęciem pacjenta do szpitala, co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposażone dodatkowo w natrysk i wózek-wannę, przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, pomieszczenia zapewniające możliwość krótkotrwałej izolacji pacjenta, u którego stwierdzono chorobę zakaźną lub z podejrzeniem zachorowania na chorobę zakaźną (Izolacja może się odbywać w oddzielnym pomieszczeniu, w przypadku, gdy Izba Przyjęć składa się co najmniej z trzech pomieszczeń zapewniających przeprowadzenie badań związanych z przyjęciem pacjenta), miejsce przyjmowania dzieci przez lekarza, gabinetu zabiegowego do pobierania krwi i podawania leków oraz pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane do przyjmowania dziecka, wyposażone w natrysk, pomieszczenia, w tym sekretariat z archiwum podręcznym dla pacjentów pediatrycznych i dorosłych, pokój pielęgniarki oddziałowej, pokój socjalny, gabinety lekarskich/konsultacyjnych do badania pacjentów dorosłych – 3 stanowiska, sala obserwacyjna z wydzielonymi stanowiskami zapewniającymi zachowanie intymności i poszanowania godności pacjentów, depozyt na ubrania. Ponadto zaprojektowanie zadaszonego wejścia z dojazdem umożliwiającym podjazd co najmniej dla jednego pojazdu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną