Wykonanie na terenie Dzielnicy Targówek w m.st. Warszawie, na działkach gruntu nr 1/81, 1/85 i 1/94 w obrębie 4-09-30, robót budowlanych obejmujących budowę ulicy 111KD-D bez nazwy – drogi publicznej klasy dojazdowej i związanych z nią obiektów budowlanych i urządzeń technicznych.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-983 Warszawa, Ludwika Kondratowicza
 • Telefon/fax: tel. 22 4438701, 22 4438696, , fax. 22 325 54 68
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek
  Ludwika Kondratowicza 20
  00-983 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4438701, 22 4438696, , fax. 22 325 54 68
  REGON: 15259663001150
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.targowek.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie na terenie Dzielnicy Targówek w m.st. Warszawie, na działkach gruntu nr 1/81, 1/85 i 1/94 w obrębie 4-09-30, robót budowlanych obejmujących budowę ulicy 111KD-D bez nazwy – drogi publicznej klasy dojazdowej i związanych z nią obiektów budowlanych i urządzeń technicznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na terenie Dzielnicy Targówek w m.st. Warszawie, na działkach gruntu nr 1/81, 1/85 i 1/94 w obrębie 4-09-30, robót budowlanych obejmujących budowę ulicy 111KD-D bez nazwy – drogi publicznej klasy dojazdowej i związanych z nią obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w umowie w sprawie zamówienia. Wykonanie przedmiotu zamówienia wymaga wykonania robót budowlanych tj.: 1) roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 2) roboty w zakresie stabilizacji gruntu; 3) roboty w zakresie odwadniania gruntu (w wykopie); 4) roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków; 5) roboty w zakresie budowy dróg publicznych; 6) roboty w zakresie regulacji ruchu; 7) malowanie nawierzchni (dróg); 8) instalowanie znaków drogowych; 9) instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego. 2. Przedmiot zamówienia opisują: 1) dokumentacja projektowa, zwana dalej „Projektem”, składająca się z opracowań wyszczególnionych w wykazie dokumentacji projektowej stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zwane dalej „STWiOR”, wyszczególnione w wykazie specyfikacji technicznych stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP. Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca przez okres wykonywania przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem na terenie budowy robót budowlanych określonych w ust. 8, z wyłączeniem osób kierujących budową (kierownika budowy) i robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności (kierownika robót). Powyższy warunek zostanie spełniony przez zatrudnienie nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub podwykonawcy pracowników. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to bezpośrednie wykonywanie na terenie budowy robót budowlanych określonych w ust. 8 SIWZ. Zamawiający wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę (tzn. siłami własnymi Wykonawcy) części przedmiotu zamówienia wymagającej wykonania robót budowlanych określonych w ust. 8 pkt. 5 SIWZ tj. robót w zakresie budowy dróg publicznych z wyłączeniem robót w zakresie układania warstw (wiążącej i ścieralnej) nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. Pozostałe części przedmiotu zamówienia, jak również roboty tymczasowe, prace towarzyszące i czynności określone w ust. 7 pkt. 3 SIWZ. Wykonawca może wykonać osobiście lub powierzyć ich wykonanie podwykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną