Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót dla zadania: „Rozbudowa Elektronicznego Systemu Kontroli Dostępu w Warszawie ul. Radiowa 2” - Sprawa 13/2020

Stołeczny Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Stołeczny Zarząd Infrastruktury
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-909 Warszawa, Al. Jerozolimskie
 • Telefon/fax: tel. +48261846770 , fax. +48261846704
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stołeczny Zarząd Infrastruktury
  Al. Jerozolimskie 97
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48261846770, fax. +48261846704
  REGON: 01305805000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https.://platformazakupowa.pl/pn/szi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót dla zadania: „Rozbudowa Elektronicznego Systemu Kontroli Dostępu w Warszawie ul. Radiowa 2” - Sprawa 13/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót dla zadania: „Rozbudowa Elektronicznego Systemu Kontroli Dostępu”. 2.1. Podstawą do wykonania przedmiotowej dokumentacji są: -potrzeby użytkownika i administratora wg założeń programowych (minimalnych wojskowych wymagań organizacyjno-użytkowych wraz z załączonymi opiniami jednostek biorących udział w realizacji inwestycji); -Program inwestycji zatwierdzony w dniu 12.04.2019r.; -warunki zawarte w obowiązujących przepisach wykonawczych (w tym: norm obronnych, instrukcji o ochronie obiektów wojskowych itp.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną