Wykonanie i dostawa skrzynek drewnianych przeznaczonych do przechowywania próbek geologicznych do magazynów NAG PIG-PIB

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka
 • Telefon/fax: tel. 22 4592313 , fax. 22 4592023
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Rakowiecka 4
  00-975 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4592313, fax. 22 4592023
  REGON: 00033213300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgi.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i dostawa skrzynek drewnianych przeznaczonych do przechowywania próbek geologicznych do magazynów NAG PIG-PIB
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie i dostawa skrzynek drewnianych przeznaczonych do przechowywania próbek geologicznych do magazynów NAG PIG-PIB z podziałem na dwie części: 1) Część nr 1 – Wykonanie i dostawa 13 000 szt. skrzynek drewnianych do przechowywania próbek geologicznych 2) Część nr 2 – Wykonanie i dostawa nie mniej niż 3 300 szt. skrzynek drewnianych do przechowywania zweryfikowanych próbek węgli. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w: - załączniku nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”; - załączniku nr 2a do SIWZ – „Istotne postanowienia umowy do części 1” - załączniku nr 2b do SIWZ – „Istotne postanowienia umowy do części 2”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03419100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną