Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia w instalacje centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody oraz dokumentacji doposażenia w dwufunkcyjny węzeł cieplny na potrzeby instalacji c.o. i c.c.w. dla nieruchomości przy ul. Wileńskiej 13 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz nadzorem autorskim. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.117.2019

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 03-719 Warszawa, Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. +48228186741 , fax. +48228186741
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
  Jagiellońska 23
  03-719 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48228186741, fax. +48228186741
  REGON: 01151334300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgn-praga-waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia w instalacje centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody oraz dokumentacji doposażenia w dwufunkcyjny węzeł cieplny na potrzeby instalacji c.o. i c.c.w. dla nieruchomości przy ul. Wileńskiej 13 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz nadzorem autorskim. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.117.2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: 1) Dokumentacji projektowo–kosztorysowej doposażenia w instalacje centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, obejmującą projekty budowlano-wykonawcze: instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody dla nieruchomości przy ul. Wileńskiej 13 w Warszawie (wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę w budynku zabytkowym oraz nadzorem autorskim); 2) Dokumentacji projektowo–kosztorysowej doposażenia w dwufunkcyjny węzeł cieplny na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody dla nieruchomości przy ul. Wileńskiej 13, obejmującą projekty budowlano-wykonawcze: adaptacji pomieszczeń piwnicznych (branża ogólnobudowlana i sanitarna), instalacji technologicznej i instalacji elektrycznej na potrzeby węzła cieplnego (wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę w zabytkowym budynku i uzgodnieniem Veolii oraz nadzorem autorskim); z przedmiarami i kosztorysami robót oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót wraz z wykonaniem inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej do celów projektowych na potrzeby wykonywanej dokumentacji dla nieruchomości przy ul. Wileńskiej 13 w Warszawie. Szczegółowy zakres i sposób realizacji został określony w siwz oraz załącznikach stanowiących integralną część siwz tj. opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 4 do siwz, Warunkach technicznych przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej Veolia Energia Warszawa S.A. dla budynku przy ul. Wileńskiej 13 oraz Zalecenia konserwatorskie w sprawie montażu instalacji centralnego ogrzewania w budynku położonym przy ul. Wileńskiej 13 w Warszawie – Załącznik Nr 5 siwz oraz projekcie umowy z załącznikami – Załącznik Nr 6 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną