Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dla zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych oraz przeniesienia sieci cieplnej budynku B

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA ogłasza przetarg

 • Zamawiający: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-256 Warszawa, al. Krakowska
 • Telefon/fax: tel. 22 8460011 wew. 261, , fax. 22 846 44 32
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA
  al. Krakowska 110/114
  02-256 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 8460011 wew. 261, , fax. 22 846 44 32
  REGON: 37374000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ilot.edu.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dla zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych oraz przeniesienia sieci cieplnej budynku B
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi dla zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych oraz przeniesienie sieci cieplnej budynku B usytuowanego na terenie cz. dz. ew. 2 z obrębu 2-06-04 przy al. Krakowskiej 110/114 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać oraz utrzymać przez cały okres realizacji Umowy, polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektanta w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Umowy obejmującą opracowanie dokumentacji projektowej wraz z odpowiedzialnością za podwykonawców, przy sumie gwarancyjnej 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z wyłączeniem franszyzy redukcyjnej. W przypadku gdy opłata przewidziana jest transzami, Wykonawca zobowiązany jest przekazać dowód dokonania zapłaty każdej z transz w terminie 5 dni od dnia kiedy zapłata stanie się wymagalna. W przypadku wydłużenia czasu realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić i udokumentować Zamawiającemu ciągłość polisy w ww. zakresie. Jeżeli polisa będzie wystawiona w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia kwoty na podstawie średniego kursu NBP z dnia wystawienia dokumentu. 4. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem polisy ubezpieczeniowej OC zgodnie wymaganiami Zamawiającego z dowodem potwierdzającym jej opłacenie. 5. W przypadku gdy okres obowiązywania polisy nie będzie pokrywał się z faktycznym terminem realizacji Umowy lub w przypadku przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z polisy byłby krótszy, aniżeli przedłużony okres wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu polisy obowiązującej na okres wykonania Przedmiotu Umowy (wraz z dowodem potwierdzającym jej opłacenie), zgodnie z uzgodnionym (faktycznym) terminem jej zakończenia. 6. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia, o której mowa w pkt 3 nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzające jej zawarcie (kopia polisy) nie zostanie dostarczona przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, albo jeśli zakres ochrony będzie odbiegał na niekorzyść Zamawiającego od zakresu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia lub Wykonawca w jakikolwiek sposób i stopniu zmieni zapisy Umowy na niekorzyść Zamawiającego bez jego zgody bądź gdy świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego, co do istnienia lub warunków tejże umowy ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo samodzielnie ubezpieczyć wykonanie Umowy przez Wykonawcę we wskazanym zakresie. Zamawiający obciąży Wykonawcę składką za tak zawartą umowę ubezpieczenia wzywając go do zapłaty lub dokonując potrącenia wraz z należnymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy. 7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów oznacza to określenie standardu i właściwości technicznych. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie przedmiotu zamówienia tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jakie zostały wskazane w ww. dokumencie lub lepsze. 8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, o ile zastosowane normy zagwarantują utrzymanie standardów na poziomie nie gorszym niż wymagania określone w ww. normach. 9. Uwaga! Przed złożeniem oferty, Zamawiający zaleca aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w celu zapoznania się z jego specyfiką i zakresem. W tym celu należy wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie wizji lokalnej w sposób, o którym mowa w §17 ust. 2 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną