Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku biurowo-laboratoryjnego Ls-bis

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA ogłasza przetarg

 • Zamawiający: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-256 Warszawa, al. Krakowska
 • Telefon/fax: tel. 22 8460011 wew. 261, , fax. 22 846 44 32
 • Data zamieszczenia: 2019-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA
  al. Krakowska 110/114
  02-256 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 8460011 wew. 261, , fax. 22 846 44 32
  REGON: 37374000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ilot.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku biurowo-laboratoryjnego Ls-bis
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji tj.: projektu rozbiórki istniejącego budynku magazynowego konstrukcji drewnianej oraz zaprojektowanie i wybudowanie nowego budynku biurowego wraz z laboratoriami i garażem podziemnym oraz zagospodarowanie terenu przyległego w ramach rozbudowy istniejącego budynku biurowo-laboratoryjnego Ls. Ponadto, w zakresie Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń na budowę/rozbiórkę, opinii, uzgodnień i badań. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w trzech następujących etapach: - Etap I – opracowanie projektu rozbiórki istniejącego obiektu o konstrukcji drewnianej położonego przy al. Krakowskiej 110/114 w Warszawie oraz projektu budowlanego do pozwolenia na budowę, - Etap II - opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej wykonawczej obejmującej: projekt architektoniczno-konstrukcyjny, sanitarny, elektryczny, opinię, uzgodnienia, ekspertyzy, rysunki warsztatowe, szkice, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, (przedmiary robót, kosztorysy inwestorski, wykaz materiałów i urządzeń do wbudowania – dla wszystkich branż) dla budynku biurowego wraz z laboratoriami i garażem podziemnym. - Etap III - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla budynku biurowego wraz z laboratoriami i garażem podziemnym /decyzja winna posiadać klauzule ostateczną/ oraz pozwolenie na rozbiórkę istniejącego budynku magazynowego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną