Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych (zabudowa klatki) mających na celu dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 120, przy ul. Międzyborskiej 64/70 w Warszawie do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej

Urząd m. st. Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Południe ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd m. st. Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Południe
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 03-841 Warszawa, ul. Grochowska
 • Telefon/fax: tel. 22 4435509, , fax. 22 4435552
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd m. st. Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Południe
  ul. Grochowska 274
  03-841 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4435509, , fax. 22 4435552
  REGON: 015259663
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pragapld.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych (zabudowa klatki) mających na celu dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 120, przy ul. Międzyborskiej 64/70 w Warszawie do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych (zabudowa klatki) mających na celu dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 120, przy ul. Międzyborskiej 64/70 w Warszawie do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej. Szczegółowy opis oraz zakres robót określa Program Funkcjonalno-Użytkowy - załączniki nr 8 do SIWZ. 2. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.). Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zobowiązuje się zatrudniać, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych, pracownika / pracowników bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracji). Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to roboty związane m in: montażem stolarki drzwiowej i okiennej, robotami budowlanymi wykończeniowymi, elektrycznymi, itp. Pisemne oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy dotyczące ilości osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust. 1, stanowić będzie załącznik nr 6 do umowy. Szczegółowe obowiązki dotyczące stosowania klauzuli społecznej opisane są w § 5 umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45343000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną