Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej pod nazwą „Przebudowa poziomów instalacji wodociągowej wody zimnej z rozdziałem instalacji ppoż. od instalacji w. z. w budynku Zespół Szkół Nr 5 przy ul. Szczawnickiej 1 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy”

Urząd m. st. Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Południe ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd m. st. Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Południe
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 03-841 Warszawa, ul. Grochowska
 • Telefon/fax: tel. 22 4435509, , fax. 22 4435552
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd m. st. Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Południe
  ul. Grochowska 274
  03-841 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4435509, , fax. 22 4435552
  REGON: 015259663
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pragapld.waw.p

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej pod nazwą „Przebudowa poziomów instalacji wodociągowej wody zimnej z rozdziałem instalacji ppoż. od instalacji w. z. w budynku Zespół Szkół Nr 5 przy ul. Szczawnickiej 1 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej pod nazwą „Przebudowa poziomów instalacji wodociągowej wody zimnej z rozdziałem instalacji ppoż. od instalacji w. z. w budynku Zespół Szkół Nr 5 przy ul. Szczawnickiej 1 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. 2. Szczegółowy opis oraz zakres prac określa dokumentacja projektowa – załącznik 10 do SIWZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 9 do niniejszej specyfikacji. 4. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: 1) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego ze wszystkimi opiniami, warunkami, uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami, wymaganymi do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz wymaganymi szczególnymi przepisami, 2) opracowanie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (informacja BIOZ), 3) wykonanie przedmiarów robót, w kolejności technologicznej dla wszystkich specjalności, na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego, oraz 4) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego, 5) opracowanie kosztorysu inwestorskiego na podstawie dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną