Wydruk kalendarzy dla Dzielnicy Bielany na rok 2020

Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-882 Warszawa, ul. Żeromskiego
 • Telefon/fax: tel. 022 443 47 00 wew. 42 385, , fax. 022 325 44 80
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany
  ul. Żeromskiego 29
  01-882 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 443 47 00 wew. 42 385, , fax. 022 325 44 80
  REGON: 15259663000430
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielany.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wydruk kalendarzy dla Dzielnicy Bielany na rok 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 1) kalendarzy trójdzielnych na rok 2020 w liczbie 1.000 egz. (słownie: jeden tysiąc), z nadrukiem wg projektu graficznego ZAMAWIAJĄCEGO (4+0), złożonych i zapakowanych w pudełka kartonowe białe, o następujących wymiarach: – wymiar główki ok.: 310×215 mm, główka wypukła foliowana; – wymiar plecków ok.: 310×610 mm; – druk na kartonie 300g; – druk 4+0 wybiórczy na główce; – kalendarium w językach min. polskim i angielskim, zwierające imiona solenizantów imieninowych; – format kalendarium ok.: 293×138 mm w dominujących kolorach szarych i białych; – okienko w kolorze czerwonym do oznaczania aktualnej daty. 2) kalendarzy książkowych na rok 2020 wg projektów graficznych ZAMAWIAJĄCEGO w liczbie 500 egz. (słownie: pięćset) w dwóch kolorach okładki z palety kolorów Pantone (malinowy – Pantone 192 C, granat – Pantone 2748 C) (po 250 egz. każdej z okładek) wg poniższej specyfikacji: – tłoczony na okładce logotyp według projektu ZAMAWIAJĄCEGO w kolorach złotym i srebrnym z rokiem na 1. stronie okładki oraz adresem strony ZAMAWIAJĄCEGO i logotypem syrenki „Zakochaj się w Warszawie na Bielanach” na 4. stronie okładki; – format: A6; – objętość ok. 140 stron; – układ kalendarium: tydzień na lewej stronie, część notatkowa na prawej – okładka piankowana; – narożnik okładki prosty; – kalendarium w kolorach szaro-bordowe w językach min. polskim i angielskim; – papier w kolorze ecru; – narożnik bloku prosty; – strony notatkowe; – wklejona tasiemka indywidualna w kolorze dopasowanym do okładek 3) kalendarzy książkowych na rok 2020 wg projektów graficznych ZAMAWIAJĄCEGO w liczbie 1.000 egz. (słownie: jeden tysiąc) w dwóch kolorach okładki z palety kolorów Pantone (malinowy – Pantone 192 C, granat – Pantone 2748 C) (po 500 egz. każdej z okładek) wg poniższej specyfikacji: – tłoczony na okładce logotyp według projektu ZAMAWIAJĄCEGO w kolorach złotym i srebrnym, z rokiem na 1. stronie okładki oraz adresem strony ZAMAWIAJĄCEGO i logotypem syrenki „Zakochaj się w Warszawie na Bielanach” na 4. stronie okładki; – format: A5; – okładka piankowana; – narożnik okładki zaokrąglony z okuciami (500 egz. w kolorze srebrnym i 500 egz. w kolorze złotym); – objętość ok. 350 stron; – papier w kolorze ecru; – układ kalendarium: dzień powszedni na stronie, sobota-niedziela na stronie; – kalendarium w kolorach szaro-bordowym w językach min. polskim i angielskim; – 2 rzędy registrów panoramicznych; – perforacja narożników; – narożnik bloku okrągły; – planner miesięczny przed każdym miesiącem; – część informacyjna; – perforowane strony notatkowe; – wklejona tasiemka indywidualna, drukowana w kolorze dopasowanym do okładek; – kieszeń na wyklejce (3. strona okładki); – dostarczenie dwóch szpul po 100 m dodatkowych tasiemek w dwóch kolorach okładek. 4) notesów w liczbie 1.000 egz. (słownie: jeden tysiąc) w dwóch kolorach okładki z palety kolorów Pantone (malinowy – Pantone 192 C, granat – Pantone 2748 C) (po 500 egz. każdej z okładek) wg poniższej specyfikacji: – tłoczony na okładce logotyp według projektu ZAMAWIAJĄCEGO w kolorach złotym i srebrnym na 1. stronie okładki oraz adresem strony ZAMAWIAJĄCEGO i logotypem syrenki „Zakochaj się w Warszawie na Bielanach” na 4. stronie okładki; – format A5; – okładka piankowana; – narożnik okładki okrągły; – objętość 144 strony; – papier w kolorze ecru z delikatnym nadrukiem szarym w linie; – 1 kolor; – wklejona tasiemka indywidualna, drukowana w kolorze dopasowanym do okładek; 5) WYKONAWCA przed wydrukiem kalendarzy dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU do 3 szt. wydruków próbnych okładek oraz wzorce kalendariów do akceptacji. 2. Przedmiot umowy należy dostarczyć do dnia 9 grudnia 2019 r. do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO (ul. S. Żeromskiego 29, 01–882 Warszawa, III piętro, pok. 322). 3. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, WYKONAWCA zobowiązuje się do skierowania do wykonania przedmiotu umowy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w zakresie następujących czynności: realizacji wykonania kalendarzy aż do uzyskania wersji finalnej oraz przygotowania ich ekspedycji do ZAMAWIAJĄCEGO. 4. WYKONAWCA, w związku z realizacją niniejszej umowy, zobowiązuje się do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU na każde jego wezwanie (w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie) oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu, że czynności, o których mowa w ust. 3 powyżej będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, tj.: a) oświadczenia WYKONAWCY o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie przedmiotu składanego oświadczenia, datę jego złożenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu WYKONAWCY. b) poświadczone za zgodność z oryginałem przez WYKONAWCĘ kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie WYKONAWCY (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej RODO).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną