Wydanie publikacji drukiem

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-549 Warszawa, Piękna
 • Telefon/fax: tel. 22 262 57 77, , fax. 22 262 52 74; 262 52 70
 • Data zamieszczenia: 2019-11-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
  Piękna 20
  00-549 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 262 57 77, , fax. 22 262 52 74; 262 52 70
  REGON: 14067464900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.knf.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wydanie publikacji drukiem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Umowy jest wydanie łącznie 15 publikacji drukiem, zgodnie z parametrami określonymi przez Zamawiającego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego i do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79971100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną