świadczeniu pomocy prawnej dla Zamawiającego przez okres 9 miesięcy

Krajowy Zasób Nieruchomości ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Krajowy Zasób Nieruchomości
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-029 Warszawa, Nowy Świat
 • Telefon/fax: tel. 225115350, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Zasób Nieruchomości
  Nowy Świat 19
  00-029 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225115350, , fax. -
  REGON: 36811234300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://kzn.bip.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczeniu pomocy prawnej dla Zamawiającego przez okres 9 miesięcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest świadczenie pomocy prawnej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych lub ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze lub ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej. Pomoc prawna obejmuje w szczególności: 1) przygotowywanie opinii prawnych dotyczących zagadnień stosowania przepisów prawnych przez KZN i jego organy w ramach swojej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego, finansów publicznych oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz innych aktów prawnych rangi ustawowej i aktów wykonawczych; 2) opiniowanie i sporządzanie projektów umów, aneksów do umów i pism, ze szczególnym uwzględnieniem umów związanych z realizacją zadań ustawowych KZN, w tym opracowanie projektów umów spółek (aktów założycielskich) oraz przygotowanie i złożenie dokumentów, czy formularzy związanych z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym, jak również opracowanie projektów wszelkich umów związanych z gospodarowaniem Zasobem KZN; 3) przygotowanie analizy w sprawie możliwości zaistnienia koncentracji i realizacji innych obowiązków wynikających z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; 4) udzielanie porad prawnych we wskazanym wyżej zakresie jak również asysta przy rozmowach handlowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79100000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną