„Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w siedzibie Centrali Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz Rejonach Drogowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego z podziałem na 9 części” – nr postępowania 177/19

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka
 • Telefon/fax: tel. 22 244 90 00 , fax. 22 244 90 13
 • Data zamieszczenia: 2019-11-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
  ul. Mazowiecka 14
  00-048 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 244 90 00, fax. 22 244 90 13
  REGON: 13305749000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://mzdw.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w siedzibie Centrali Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz Rejonach Drogowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego z podziałem na 9 części” – nr postępowania 177/19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w siedzibie Centrali Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz Rejonach Drogowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego z podziałem na 9 części. 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia. 1.3. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 1.4. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie realizacji zamówienia. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: - praca osoby sprawującej nadzór nad osobami sprzątającymi. 1.5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób, o których mowa powyżej. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, przedstawi umowy o pracę osób zatrudnionych, o których mowa powyżej lub oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: - dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, - datę złożenia oświadczenia, - wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych powyżej. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa powyżej. 1.6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek. 1.7. CPV: 90910000-9, 90919200-4, 1.8. Opis podziału na części: Zadanie nr 1 – Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń Centrali MZDW, • Siedziba Centrali MZDW, Ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, Zadanie nr 2 – Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń Rejonu Drogowego Radom, • Rejon Drogowy Radom, ul. Wolanowska 61, 26-600 Radom, • Obwód Drogowy w Radomiu, ul. Wolanowska 61, 26-600 Radom, • Obwód Drogowy w Potworowie, ul. Warszawska 14, 26-414 Potworów, • Obwód Drogowy w Nowym Mieście, ul. Kolejowa 7, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą. Zadanie nr 3 – Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno, • Rejon Drogowy w Otwocku ul. Górna 18, 05-400 Otwock, • Obwód Drogowy w Otwocku, ul. Górna 18, 05-400 Otwock, • Obwód Drogowy w Piasecznie ul. Elektroniczna 4A, 05-500 Piaseczno, • Obwód Drogowy w Warce ul. Grójecka 54, 05-660 Warka, Zadanie nr 4 – Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń Rejonu Drogowego w Wołominie • Rejon Drogowy w Wołominie, Ul. Kobyłkowska 1, 05-200 Wołomin, • Obwód Drogowy NR 3 i 4 w Wołominie, Ul. Kobyłkowska 1, 05-200 Wołomin, • Obwód Drogowy NR 1 w Nowym Dworze Maz., Ul. Sportowa 62, 05-100 Nowy Dwór Maz., • Obwód Drogowy NR 2 w Nasielsku, Ul. Płońska 45, 05-190 Nasielsk. Zadanie nr 5 – Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń Rejonu Drogowego w Ostrołęce, • Rejon Drogowy Ostrołęka z/s w Czerwinie ul. Mazowiecka 44, 07-407 Czerwin, • Obwód Drogowy w Czerwinie ul. Mazowiecka 44, 07-407 Czerwin • Obwód Drogowy w Krasnosielcu, ul. Polna 6, 06-212 Krasnosielc, Zadanie nr 6 – Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, • Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 41, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, • Obwód Drogowy w Grodzisku Mazowieckim, ul. Traugutta 41, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Zadanie nr 7 – Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń Rejonu Drogowego Ciechanów, • Rejon Drogowy Ciechanów, ul. Mazowiecka 7, 06-400 Ciechanów, • Obwód Drogowy nr 1 w Grudusku, ul. Ciechanowska 59, 06-460 Grudusk, • Obwód Drogowy nr 2 w Żurominie, ul. Warszawska 32, 09-300 Żuromin, • Obwód Drogowy nr 3 w Ciechanowie, ul. Leśna 30, 06-400 Ciechanów. Zadanie nr 8 – Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń Rejonu Drogowego Gostynin, • Rejon Drogowy Gostynin, ul. Krośniewicka 5, 09-500 Gostynin, • Obwód Drogowy nr 1 w Gostyninie, ul. Krośniewicka 5, 09-500 Gostynin,• Obwód Drogowy nr 2 w Sannikach, ul. Warszawska 162, 09-540 Sanniki, • Obwód Drogowy nr 3 w Bielsku, ul. Topolowa 3, 09-230 Bielsk, • Baza materiałowa w Sierpcu, ul. Fredry 10, 09-200 Sierpc, Zadanie nr 9 – Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń Rejonu Drogowego Węgrów-Siedlce , • Rejon Drogowy Węgrów-Siedlce z/s w Węgrowie, ul. Gdańska 52, 07-100 Węgrów, • Obwód Drogowy w Węgrowie, ul. Gdańska 52, 07-100 Węgrów, • Obwód Drogowy w Kosowie Lackim, ul. Źródlana 2, 08-330 Kosów Lacki. • Obwód Drogowy w Siedlcach, ul. Południowa 1, 08-110 Siedlce,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną