Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego infrastruktury serwerowej Zamawiającego

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 22 5701464, , fax. 22 8253319
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy
  Al. Niepodległości 188 b
  00-608 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5701464, , fax. 22 8253319
  REGON: 00674609000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://opi.org.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego infrastruktury serwerowej Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego obejmującego serwis sprzętowy, diagnostykę i obsługę naprawczą – usuwanie awarii wraz z przywróceniem pełnej funkcjonalności urządzeń posiadanych przez Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50312000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną