Świadczenie usługi opieki serwisowej i wsparcia technicznego dla oprogramowania niezbędnego do realizacji zadań przez Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej

Główny Urząd Geodezji i Kartografii ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna
 • Telefon/fax: tel. 226 618 432 , fax. 226 283 467
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Wspólna 2
  00-926 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226 618 432, fax. 226 283 467
  REGON: 12276098000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gugik.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi opieki serwisowej i wsparcia technicznego dla oprogramowania niezbędnego do realizacji zadań przez Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opieki serwisowej i wsparcia technicznego dla oprogramowania niezbędnego do realizacji zadań Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72250000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną